Katecheza jest filarem wychowania w wierze i potrzebujemy dobrych katechetów. Dziękuję za tę służbę Kościołowi i w Kościele.

Papież Franciszek

OPIS STUDIÓW

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła).

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, w wymiarze nie mniejszym niż 390 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin:

 • praktyki katechetyczne w szkole – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin

 

 • Czas trwania:

Studia trwają trzy semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

Obejmują  870  godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

 • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 • Kwalifikacje do nauczania religii w szkołach/przedszkolach:

 

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach II stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż teologia oraz ukończyła podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych i branżowych szkołach I stopnia, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

4) jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentem studiów na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej po ukończeniu czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2) posiada dyplom ukończenia studiów w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

3) posiada dyplom ukończenia studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie teologii katolickiej.

Składanie dokumentów w sekretariacie PWTW od 1 lipca do 27 września 2019 r.

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne odbędzie się 14 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie PWTW, przy ul. Dewajtis 3.

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta (link)
 2. Podanie
 3. Życiorys
 4. Opinia Ks. Proboszcza/skierowanie władz zakonu
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów
 6. Dwa zdjęcia

Koszt podyplomowych studiów – 500 zł/ semestr

Kierownik podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych

dr Marzanna Dubińska

e-mail: mdubinska@pwtw.pl