Kontakt mailowy:

mdobrzeniecki@pwtw.pl

Zainteresowania naukowe:

Analityczna filozofia religii, filozofia umysłu, relacja między nauką a wiarą, filozofia Wittgensteina

Publikacje:

2019 „Argument z ukrycia. Obecny stan debaty”, Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 28 (2019), nr 1, 17-32

2019 “Kierkegaard wobec problem ukrycia Boga”, Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 1, 65-82

2018 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument”, European Journal for Philosophy of Religion, Vol.10, No 3 (2018), 133-153.

2018 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Lévinasa”, w: J. Mach, St. Krajewski, J. Dobieszewski (red.), “Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej”, Universitas, Kraków 2018, 391-416

2017 “Problem zła w teologii współczesnej”, Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 “Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym”, Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2016

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno”, Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)”, Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188), 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” w: „Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada”, (red. J. Mach & A. Zbrzezny), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 59 – 70

Recenzje:

2018 “Czy przyroda może mieć intencje?”, Scientia et Fides 6 (2018), nr 2, 191-200

2016 „Recenzja: Adam Green & Eleonore Stump (eds.), Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Recenzja: Wiliam P.Alston, Illocutionary Acts & Sentence Meaning”, Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, 415-424

Wystąpienia na konferencjach:

2018 Konferencja: „Bóg a przekonania religijne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 25.10.2018

2018 Międzynarodowa konferencja: “Analytic Theology and the Tri Personal God. The Trinitarian Renewal in Analytic Tradition”, Universite Catholique de Louvain, 12-14.09.2018

2018 Konferencja: “The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues”, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 24-25.05.2018

2018 Otwarte seminarium: “Czy ukrytość Boga jest prawdziwym problemem?”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 22.05.2018

2018 Wystąpienie: “Nauka i wiara a sprawy publiczne”, Kolegium Spraw Publicznych, Warszawa, 29.04.2018

2018 Międzynarodowa konferencja: “Teologia między Wschodem a Zachodem”, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa, 11-13.04.2018

2017 Międzynarodowa konferencja: “Czy teologia potrzebuje nawrócenia?”, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa, 26-28.04.2017

2016 Międzynarodowa konferencja: “Epistemologia doświadczenia religijnego”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-28.09.2016

2016 Międzynarodowa konferencja: “Epistemology of Religious Beliefs”, International Centre for Formal Ontology, Warszawa, 20-21.09.2016.

2015-2016 Otwarte seminaria (wraz z drem Franciszkiem Rakowskim), „Etyka nauki” w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach Karol Wojtyła Fellowship.

Pełnione funkcje:

2017-2018 Odpowiedzialny za współpracę międzynarodową PWTW

2016-2018 Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Teologicznej

2015-2018 Dyrektor Podyplomowego Studium Etyki dla Nauczycieli

2014-2017 Z-ca red. naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych

2014-2015 Przewodniczący Centralnej Komisji Stypendialnej

Prowadzone wykłady:

Seminarium magisterskie z filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Wykład z filozofii przyrody w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Wykład z logiki na studiach niestacjonarnych PWTW

Wykład z metafizyki i filozofii religii na studiach niestacjonarnych PWTW

Wykład z historii etyki na Podyplomowym Studium z Etyki dla Nauczycieli

Wykład z historii filozofii współczesnej na Podyplomowym Studium z Etyki dla Nauczycieli

Wykład z logiki i metodologii nauk na e-learningu

Wykład z epistemologii na e-learningu

Wykład z historii filozofii nowożytnej i współczesnej na e-learningu

Ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z etyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z metafizyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z  historii filozofii nowożytnej i współczesnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Curriculum Vitae:

1999-2004 Studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończone zdobyciem stopnia magistra filozofii (na podstawie pracy: „Argumenty Wittgensteina za społecznym charakterem języka” napisanej pod opieką prof. dr hab. Macieja Maciejczaka)

2004-2009 Pobyt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i jednoczesne studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończone zdobyciem stopnia magistra teologii (na postawie pracy: „Arnobiusz Młodszy: Exposintiunculae in Evangelium Iohannis Evangelistae, Matthaei et Lucae. Wstęp, tłumaczenie, komentarz” napisaną pod opieką ks. prof. dr hab. Krzysztofa Bardskiego).

2010-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Fryburskiego (Szwajcaria) zakończone zdobyciem tytułu doktora (na podstawie pracy: “Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” napisanej pod opieką prof. Gianfranco Soldatiego i prof. Jose Zalabardo).

2014 – Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Z-ca redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”

E-mail contact

mdobrzeniecki@pwtw.pl

Research interests:

Analytical philosophy of religion, Body-mind problem, Faith and reason relation, The philosophy of Wittgenstein

List of publications:

2019 „Argument z ukrycia. Obecny stan debaty” [The divine hiddenness argument. The state of debate], Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria 28 (2019), nr 1, 17-32

2019 “Kierkegaard wobec problem ukrycia Boga” [Kierkegaard and the divine hiddenness problem], Roczniki Filozoficzne 67 (2019), nr 1, 65-82

2018 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument”, European Journal for Philosophy of Religion, Vol.10, No 3 (2018), 133-153.

2018 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Lévinasa” [Disparity of the Other and Epistemology of Authority: Authority in Levinas’ Philosophy], w: J. Mach, St. Krajewski, J. Dobieszewski (red.), “Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej”, Universitas, Kraków 2018, 391-416

2017 “Problem zła w teologii współczesnej” [The Problem of Evil in the Contemporary Theology], Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 “Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym” [Linda Trinkaus Zagzebski’s Theory of Epistemic Authority: About the Need for Trust in Others], Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2016

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno” [The New and Even Newer Atheism or It Is Difficult to Be a True Atheist], Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)” [Meaning of religious language sentences: knowledge or commitment? (on the example of the analysis of the concept of resurrection)] in: Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188); p. 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” [Inspirations by Husserl’s theory of consciousness in the novel Cosmos by W. Gombrowicz] in: Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada [Where Gombrowicz rises and where he falls], (eds. J. Mach & A. Zbrzezny), Warszawa 2004: Faculty of Philosophy and Sociology of the University of Warsaw, p. 59 – 70

List of reviews:

2018 “Czy przyroda może mieć intencje?” [Can Nature Have Intentions?], Scientia et Fides 6 (2018), nr 2, 191-200

2016 „Review of Adam Green and Eleonore Stump’s (eds.) Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Review of Wiliam P.Alston’s Illocutionary Acts & Sentence Meaning” in: Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, p. 415-424

Speeches at scientific conferences:

2018 Conference: “Bóg a przekonania religijne” [God and Religious Beliefs], Catholic University of Lublin, Lublin, 25.10

2018 International conference: “Analytic Theology and the Tri Personal God. The Trinitarian Renewal in Analytic Tradition”, Catholic University of Louvain, 12-14.09.2018

2018 Conference: “The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues”, Institute of Philosophy, Sociology, and Journalism, University of Gdańsk, Gdańsk, 24-25.05.2018

2018 Open seminary: “Does the Hiddenness of God is a real problem?”, Catholic University of Lublin, Lublin, 22.05.2018

2018 International conference: “Theology between East and West”, Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Warsaw, 11-13.04.2018

2017 International conference: “Does theology need conversion?”, Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Warsaw, 26-28.04.2017

2016 International conference: “Epistemology of Religious Experience”, Faculty of Philosophy and Sociology, Warsaw University, Warsaw, 26-28.09.2016

2016 International conference: “Epistemology of Religious Beliefs”, International Centre for Formal Ontology, Warsaw, 20-21.09.2016.

2015-2016 Open seminaries (together with dr Franciszek Rakowski): „Ethics of Science” w Center of John Paul II Thought, Karol Wojtyła Fellowship..2018

Courses taught:

Master seminary in Philosophy, Introduction to Philosophy of Nature, Introduction to Logic, Introduction to Methodology of Science, History of Modern and Contemporary Philosophy, History of Ethics, Introduction to Metaphysics, Introduction to Epistemology, Introduction to Philosophy of Religion

Education:

1999 – 2004 Studies at the Faculty of Philosophy at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw completed with the degree of Master in Philosophy (with the thesis “Wittgenstein’s Argumentation for Social Character of Language” written under the guidance of prof. Marek Maciejczak)

2004 – 2009 St. John the Baptist Seminary in Warsaw and studies at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw completed with the degree of Master in Theology (with the thesis: “Arnobius The Younger: Exposintiunculae in Evangelium Iohannis Evangelistae, Matthaei et Lucae. Introduction, Translation and Commentary” written under the guidance of fr. prof. Krzysztof Bardski)

2010 – 2014 doctoral studies in philosophy at the University of Fribourg in Switzerland completed with the PhD title in Philosophy (with the thesis: “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” written under the guidance of prof. Gianfranco Soldati and reviewed by prof. Jose Zalabardo).

2014 – Assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Vice Editor in Chief of “Warsaw Theological Studies”