Kontakt:

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@pwtw.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Eschatologia, sakramentologia, teologia H.U. von Balthasara, Magisterium Kościoła.

 

Wykłady:

Wykład z sakramentologii w WMSD, na PWTW oraz na e-learningu

Wykład z eschatologii na PWTW oraz na e-learningu

Wykład z pneumatologii w WMSD oraz na e-learningu

Wykład monograficzny „Eschatologie nadziei – H.U. von Balthasar i W. Hryniewicz” na PWTW oraz na e-learningu

Wykład monograficzny „Rozwój dogmatu” w WMSD, na PWTW oraz na e-learningu

Ćwiczenia z sakramentologii w WMSD

Ćwiczenia z pneumatologii i protologii w WMSD

 

Curriculum vitae:

2001-2007 – studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (afiliowanym do PWTW), zakończone uzyskaniem stopnia magistra teologii (na podstawie pracy: Wyjaśnienia do Ksiąg Królewskich Bedy Czcigodnego – przekład, wstęp i opracowanie, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Naumowicza)

2009-2011 – studia licencjackie z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem stopnia licencjata (na podstawie pracy: Uno studio del Vaticano II sulla partecipazione dei battezzati laici alla funzione regale della Chiesa, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr Dario Vitali).

2012-2015 – studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone uzyskaniem stopnia doktora (na podstawie pracy: L’inferno e la speranza della salvezza nell’escatologia di H.U. von Balthasar e W. Hryniewicz, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr Dariusza Kowalczyka i ks. prof. dr Antonio Nitrola).

Od 2015 – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

 

Publikacje:

2017 – „Somiglianze nella visione delle «cose ultime» tra Hans Urs von Balthasar e Faustina Kowalska”, Teologia w Polsce 11 (2017/1) 129-145.

2016 – „«Speranza per tutti». Due approcci: Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz”, Rassegna di Teologia 57 (2016/4) 655-678.

2016 – „Odpusty – ostateczne zgładzenie grzechu”, Warszawskie Studia Teologiczne XXIX/1 (2016) 82-99.

2015 – „Balthasar i Hryniewicz – dwie eschatologie”, Studia Bobolanum 3 (2015) 157-170.

 

Konferencje:

2017 – “Rom. 12,4-8: The ecclesial-pneumatological or christological concept of the church? Can the viri probati preside the Eucharist?” na Szeged Internetional Biblical Conference “Interpretation of the Letter to the Romans in Orthodox Theology, during the Renaissance, during the Reformation period and in today’s Biblical Studies” organizowanej przez Foundation of SIBC, Szeged, 28-30.08.2017

2017 – „Powrót do analogia entis w interpretacji Ericha Przywary” na Międzynarodowej Konferencji Teologicznej “Czy teologia potrzebuje nawrócenia?” organizowanej przez PWTW, Collegium Joanneum, Warszawa, 26-28.04.2017

 

Contact:

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@pwtw.pl

 

Research interests:

Eschatology, Sacramentology, Theology of H.U. von Balthasar, Magisterium of the Church.

 

Courses:

Eschatology, Pneumatology, Sacramentology, Development of Dogma, Hope for the Salvation of All in Balthasar’s and Hryniewicz’s Interpretations.

 

Curriculum vitae:

2001-2007 – studies at St. John the Baptist Seminary in Warsaw (a part of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw) completed with the degree of Master in Theology (with the thesis: Wyjaśnienia do Ksiąg Królewskich Bedy Czcigodnego – przekład, wstęp i opracowanie, under direction of fr. prof. dr hab. Józef Naumowicz)

2009-2011 – licentiate studies in dogmatic theology at the Pontifical Gregorian University in Rome completed with the licentiate title (with the thesis: Uno studio del Vaticano II sulla partecipazione dei battezzati laici alla funzione regale della Chiesa, under direction of fr. prof. Dario Vitali).

2012-2015 – doctoral studies in dogmatic theology at the Pontifical Gregorian University in Rome completed with the PhD title (with the thesis: L’inferno e la speranza della salvezza nell’escatologia di H.U. von Balthasar e W. Hryniewicz, under direction of fr. prof. Dariusz Kowalczyk and fr. prof. Antonio Nitrola).

Since 2015 – Assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw.

 

Publications:

2017 – „Somiglianze nella visione delle «cose ultime» tra Hans Urs von Balthasar e Faustina Kowalska”, Teologia w Polsce 11 (2017/1) 129-145.

2016 – „«Speranza per tutti». Due approcci: Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz”, Rassegna di Teologia 57 (2016/4) 655-678.

2016 – „Odpusty – ostateczne zgładzenie grzechu” [Indulgence – destruction of all human sin], Warszawskie Studia Teologiczne XXIX/1 (2016) 82-99.

2015 – „Balthasar i Hryniewicz – dwie eschatologie” [Balthasar and Hryniewicz – two eschatologies], Studia Bobolanum 3 (2015) 157-170.

 

Conferences:

2017 – “Rom. 12,4-8: The ecclesial-pneumatological or christological concept of the church? Can the viri probati preside over the Eucharist?” at Szeged Internetional Biblical Conference “Interpretation of the Letter to the Romans in Orthodox Theology, during the Renaissance, during the Reformation period and in today’s Biblical Studies” organised by Foundation of SIBC, Szeged, 28-30.08.2017

2017 – „Powrót do analogia entis w interpretacji Ericha Przywary [Return to the analogia entis in Erich Przywara’s interpretation]” at International Theological Conference “Is the conversion of theology necessary?” organised by Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Collegium Joanneum, Warsaw, 26-28.04.2017