Kontakt mailowy

atulej@pwtw.pl

Curriculum vitae:

Urodzony 2 listopada 1966 r. w Głubczycach (woj. opolskie).

1981-1986 – Technikum Nukleoniczne w Otwocku; tytuł technika nukleonika o specjalności elektronika jądrowa; praca dyplomowa na temat detektorów promieniowania jądrowego.

1986-1991 – Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; stopień magistra inżyniera podstawowych problemów techniki o specjalności matematyka stosowana; praca magisterska z probabilistyki na temat: Procesy z liniową regresją. Własności graniczne.

1991-1997 – studia filozoficzno-teologiczne (magisterskie i licencjackie) w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, zakończone obroną pracy magistersko-licencjackiej w zakresie Nowego Testamentu na temat: Idee teologiczne ewangelistów w opisach burzy na jeziorze (Mk 4,35-41 i par.); stopień licencjata teologii w specjalności biblijno-pastoralnej.

1997-1999 – kurs doktorancki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w ramach Studium Biblijno-Pastoralnego; rozprawa doktorska na temat: Postawa dziecka jako warunek wejścia do królestwa Bożego (Mk 9,33-37 i par.; Mk 10,13-16 i par.); obrona 15 grudnia 1999 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki.

1998 i 1999 – kursy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wiedeńskim i języka niemieckiego dla biblistów („Deutsch für Bibliker”) zorganizowanych i ufundowanych przez Katolicką Federację Biblijną (Katholische Bibelföderation).

2002-2003 – podyplomowe studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University; praca dyplomowa na temat: Rozwój wybranych idei społecznych w Piśmie świętym.

2010 – udział w seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust” w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

2011 – udział w programie biblijnym „Rediscover Jesus in the Land with Mark” w Centrum Formacji Biblijnej Sióstr Notre Dame de Sion w Jerozolimie.

2012 – kurs języka hebrajskiego biblijnego na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

Od 2014 – studia judaistyczne w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku „Historia i kultura Żydów”; 2018 – zakończenie studiów pierwszego stopnia obroną pracy licencjackiej na temat: Nostra aetate 4. Historia powstania tekstu.

Funkcje i posługi w Kościele:

1991-1996 – Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

25. 05. 1996 – święcenia kapłańskie w bazylice archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1996-1997 – wikariusz w parafii św. Jadwigi w Milanówku.

1997-2001 – wikariusz w parafii Bogurodzicy Maryi na Jelonkach w Warszawie.

2001-2004 – notariusz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej; prezes Centrum Katechetycznego Archidiecezji Warszawskiej; sekretarz Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie; adiunkt w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu.

2002-2004 – redaktor prowadzący i współautor nowych podręczników do lekcji religii dla klas 0-3.

2002-2006 – inicjator i redaktor naczelny serii podręczników akademickich Catechetica.

2004-2008 – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej; członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Rady Katechetycznej; asystent kościelny „Niedzieli w Warszawie”, dodatku archidiecezji warszawskiej w tygodniku katolickim „Niedziela”.

2005-2008 – inicjator i redaktor naczelny Zeszytów Duszpasterskich.

2006 – odznaczony prymasowskim orderem Ecclesiae populoque servitium praestanti.

Od 2008 – kapelan Jego Świątobliwości.

Od 2008 – rektor kościoła św. Kazimierza Królewicza w Warszawie na Nowym Mieście i kapelan Sióstr Benedyktynek Sakramentek.

2008-2018 – delegat archidiecezji warszawskiej do spraw dialogu z judaizmem; organizator obchodów Dnia Judaizmu w Warszawie.

Od 2010 – dyrektor studiów niestacjonarnych PWTW w systemie blended-learning oraz organizator i współprowadzący kursy biblijno-liturgiczne i lektoraty języków starożytnych.

Od 2011 – członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Od 2012 – moderator Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II w archidiecezji warszawskiej.

2012-2014 – sekretarz redakcji Warszawskich Studiów Teologicznych.

Od 2018 – delegat do spraw ekumenizmu i kontaktów religijnych w archidiecezji warszawskiej.

Wybrana działalność dydaktyczna (od 2001 r.)

(Obejmuje zajęcia w PWTW, w tym Wyższe Zawodowe Studia Katechetyczne i Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, oraz na UKSW, w tym Instytut Teologiczny w Radomiu oraz Podyplomowe Studium Formacji Biblijnej)

 • Introdukcja biblijna
 • Geografia i historia biblijna
 • Historia zbawienia
 • Wstęp do teologii
 • Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu
 • Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu
 • Pięcioksiąg
 • Księgi historyczne
 • Księga Psalmów
 • Psalmy Biblii Hebrajskiej (monograf w e-learningu)
 • Księgi mądrościowe (wykład i ćwiczenia)
 • Księgi prorockie (wykład i ćwiczenia)
 • Ewangelie synoptyczne (wykład i ćwiczenia)
 • Wybrane zagadnienia z Ewangelii synoptycznych (monograf)
 • Pisma Janowe (ćwiczenia)
 • Dzieje Apostolskie i Listy katolickie
 • Pisma Pawłowe (wykład i ćwiczenia)
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Kościoła (monograf w e-learningu)
 • Orent ut intellegant – duchowa lektura Pisma św. (monograf w e-learningu)
 • Metody pracy duszpasterskiej z Biblią
 • Katechetyka materialna
 • Podstawy biblijnego języka hebrajskiego (lektorat)
 • Seminarium licencjackie (zawodowe)
 • Seminarium magisterskie

Publikacje (wybór):

Artykuły naukowe:

,,Drugi sobór watykański o Żydach i judaizmie. Historia powstania tekstu Nostra aetate 4″, Kraków 2019.

„Uczniowie poddani próbie. Mateuszowy opis burzy na jeziorze (Mt 8,23-27)”, WST 21(2008) 15-26.

„Dziecko w starożytnej literaturze rabinicznej”, WST 22(2009) 57-63.

„Problematyka chrzcielna perykopy o błogosławieniu dzieci przez Jezusa (Mk 10,13-16 par.)”, WST 24/2(2011) 113-120.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3,9)”, Homo Dei 3(2013) 103-108.

Mąż z Nazaretu Szaloma Asza a dialog chrześcijańsko-żydowski”, WST 3(2016) 102-115.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich do czasów nowożytnych”, WST 3-4 (2017) 88-105.

„Kościół na drodze ku Nostra aetate. Zarys historii relacji chrześcijańsko-żydowskich w XX w. przed II wojną światową”, WST 1 (2018) 142-153.

Współautorstwo i redakcja:

Błogosławieni, Warszawa 2002.

Gdy Duch Święty zstąpi na was… Katechizm bierzmowanych, Warszawa 2003.

Czekamy na Ciebie, Panie Jezu. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej, Warszawa 2003.

W przyjaźni z Panem Jezusem. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Warszawa 2004.

Ćwiczenia do katechezy gimnazjalnej, Warszawa 2004.

Gdy Duch Święty zstąpi na was… Katechizm dla kandydatów do bierzmowania, Warszawa 2005.

Msze święte w diecezjach warszawskich. Informator 2008, Warszawa 2008.

„Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12), Warszawa 2009.

Szkoła Nazaretu, Warszawa 2010.

Droga błogosławieństw z bł. Janem Pawłem II, Warszawa 2011.

Opracowania redakcyjne:

Kochamy Cię, Panie Boże. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, Warszawa 2002.

Kochamy Cię, Panie Boże. Podręcznik metodyczny do klasy I szkoły podstawowej, Warszawa 2002.

Czekamy na Ciebie, Panie Jezu. Podręcznik metodyczny do klasy II szkoły podstawowej, Warszawa 2003.

Bóg jest blisko. Podręcznik do religii dla klasy „0”, Warszawa 2004.

Bóg jest blisko. Podręcznik metodyczny do klasy „0”, Warszawa 2004.

W przyjaźni z Panem Jezusem. Podręcznik metodyczny do klasy III szkoły podstawowej, Warszawa 2004.

Księga Pamiątkowa III Krajowego Kongresu Eucharystycznego. 18-19 czerwca 2005 roku, Warszawa 2005.

Wizyta Apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Trwajcie mocni w wierze. Warszawa 26 maja 2006, Warszawa 2006.

Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, Warszawa 2006.

Informator Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 2002/2003, Warszawa 2002.

Informator Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 2003/2004, Warszawa 2003.

Seria Catechetica, Warszawa 2002-2006 [nr 1-11].

Zeszyty Duszpasterskie, Warszawa 2005-2008 [nr 1-8].

Artykuły pastoralne:

„Powołani, by wypłynąć na głębię. Konferencja dla ruchów, stowarzyszeń i grup”, w: Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, Powołani, by wypłynąć na głębię. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 17-23 kwietnia 2005, Katowice 2005.

„Nabożeństwo eucharystyczne Słuchajmy św. Pawła i uczmy się od niego”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 1(2008) 111-118.

„Propozycje duszpasterskie na spotkania grup parafialnych”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 2(2008) 158-161.

„Propozycja materiałów formacyjnych dla dorosłych Bądźmy świadkami miłości”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 11(2010) 196-200.

„Katecheza dla dorosłych Modlitwa Jana Pawła II”, Biuletyn duszpasterski archidiecezji warszawskiej 14(2011) 154-156.

Konsultacja naukowa i korekta merytoryczna:

A. Salas, Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2002.

A. Salas, Ewangelia wg św. Jana. Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2002.

A. Salas, Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2003.

A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, tłum. E. Krzemińska, Częstochowa 2004.