Wnioski o stypendia pomocy materialnej na drugi semestr (socjalne, dla osób niepełnosprawnych) z kompletną dokumentacją można składać do 23 lutego 2019 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki. Osoby, które otrzymały stypendium na pierwszy semestr nie muszą składać żadnych dokumentów, aby dalej otrzymywać przydzielone im stypendium w drugim semestrze.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może być wyższy niż 1051,70 PLN.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 PLN.

UWAGA: osoby o dochodzie 0 zł (lub bardzo niskim) powinny złożyć oświadczenie uzasadniające, z czego się utrzymują. Przykładowe oświadczenie można znaleźć w załączniku 1C.

UWAGA: Nastąpiła zmiana obliczania dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kto musi uwzględnić ten rodzaj dochodu w swoim wniosku, powinien zapoznać się z załącznikiem Dodatkowe informacje…” oraz z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny (patrz: Akty prawne).