facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Warszawskie Studia Teologiczne

ISSN 0209-3782

Numer bieżący XXIX/4/2016

NAUCZANIE I DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA FRANCISZKA

Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
Era młodzieżowa w Kościele trwa
The Era of Youth takes consistently in the Church

Ks. Piotr Mazurkiewicz
Nieszczęśliwa i miłosierdzie
Miserable and mercy

Ks. Józef Warzeszak
Papież Franciszek świadkiem Bożego miłosierdzia
Pope Francis as a witness to Divine Mercy

Ks. Robert Skrzypczak
Okaleczone relacje a duch miłosierdzia. Trudna recepcja adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka
Disfigured relations and the spirit of mercy – the difficult reception of the “Amoris Laetitia” exhortation

Ks. Krzysztof Pawlina
Wyzwania pastoralne po Światowych Dniach Młodzieży
Pastoral challenges after the World Youth Days

VARIA

Katarzyna Pachniak
Relacje muzułmańsko-chrześcijańskie w okresie najwcześniejszego islamu – wybrane aspekty
Muslim-Christian relation in the first period of Islam – selected aspects

Milena Kindziuk
Prymas Józef Glemp wobec ks. Jerzego Popiełuszki
Primate Jozef Glemp’s attitude to Fr Jerzy Popieluszko

Ks. Józef Kożuchowski
Stawanie się człowiekiem świętym: stanowisko Hansa Eduarda Hengstenberga
Becoming a holy man: Hans Eduard Hengstenberg’s position

Jan M. Kozłowski
Jezus jako filozoficzna arché w Liście do Kolosan 1,18
Jesus as Philosophical „Arché” in Col 1:18

Andrzej Kolad
Stworzony czy wieczny? Boecjusza z Dacji rozumienie świata
Created or eternal? The world as understood by Boetius of Dacia

RECENZJE

Ks. Marek Dobrzeniecki
Adam Green & Eleonore Stump (red.)
Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives

Nota o autorach

 

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,  Sekcja św. Jana Chrzciciela. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Artykuły mogą publikować w nim  prowadzący badania naukowe zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Czasopismo  udostępnia swe łamy teologom reprezentującym wszystkie specjalności. Zamieszcza także artykuły z zakresu filozoficznych  podstaw teologii, religiologii, katechetyki i katolickiej nauki społecznej. Jest pismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, recenzowanym i indeksowanym w bazach bibliograficznych.

 Wersję pierwotną periodyku „Warszawskie Studia Teologiczne” stanowi wersja drukowana.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close