facebook


Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Warszawskie Studia Teologiczne

ISSN 0209-3782

Numer bieżący XXIX/3/2016

TEOLOGIA NA ROZDROŻACH WSPÓŁCZESNOŚCI
(Sympozjum Dziekanów, Warszawa 12-13.05.2016)

Ks. Krzysztof Pawlina,
Teologia na rozdrożach współczesności

O. Wojciech Giertych OP,
Formacja intelektualna we wierze: potrzeby, sposoby, marzenia
The intellectual forming in faith: needs, means and dreams

O. Wojciech Giertych OP,
Teologia i jej rola w uformowaniu wiary
Theology and its role in forming faith

Cyril Hisem, Radoslav Lojan,
Theological formation in the history of Košice

RELIGIOZNAWSTWO

Ks. Marek Nasiłowski,
Traditional Muslim “Substitutionist” Interpretation of Jesus’ Crucifixion: A Critical Presentation

Ks. Andrzej Tulej,
„Mąż z Nazaretu” Szaloma Asza a dialog chrześcijańsko-żydowski
The Nazarene by Sholem Asch and the Christian-Jewish Dialogue

ROK MIŁOSIERDZIA

Ks. Piotr Mazurkiewicz,
Przebaczenie czy miłosierdzie? Wokół potrzeby pojednania w polityce
Forgiveness or mercy? Around the need for reconciliation in politics

Ks. Józef Kożuchowski,
Miłosierdzie we współczesnej myśli niemieckiej – wybrane problemy
Mercy in the contemporary German thought – selected issues

VARIA

Ks. Józef Warzeszak,
Spór o początek świata i człowieka w ujęciu Benedykta XVI
A dispute about the origins of the world and man according to Benedict XVI

Ks. Dariusz Kazimierz Bartoszewicz,
Komplementarność tekstu oryginalnego i tłumaczeń Biblii jako konsekwencja teologicznego interpretowania tekstu
Complementarity of the original text and translations of the Bible as consequence of the theological interpretation of the text

Ks. Michał Polny,
Wspomagająca funkcja szkolnej lekcji religii w przygotowaniu dzieci do I Komunii świętej w podręczniku warszawskim
Auxiliary function of the school religion classes to prepare children for First Holy Communion in the Warsaw textbook

Ks. Marek Filipczuk,
„Wypłyń na głębię” – o znaczeniu powszechnego powołania do świętości, modlitwy i kontemplacji słowa Bożego w dziele formacji sumienia
“Put out into the deep” – about the significance of universal call to holiness, prayer and contemplation of the word of God in the process of formation of a Christian’s moral conscience

Ks. Grzegorz Bachanek,
Elementy idei słowiańskości Zygmunta Szczęsnego Felińskiego a myśl Jana Pawła II
Elements of the Slavic idea in the thought of Z. Sz. Feliński and the thought of John Paul II

Nota o autorach

 

„Warszawskie Studia Teologiczne” są czasopismem naukowym wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie,  Sekcja św. Jana Chrzciciela. Jego pierwszy numer ukazał się w roku akademickim 1982/83. Artykuły mogą publikować w nim  prowadzący badania naukowe zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Czasopismo  udostępnia swe łamy teologom reprezentującym wszystkie specjalności. Zamieszcza także artykuły z zakresu filozoficznych  podstaw teologii, religiologii, katechetyki i katolickiej nauki społecznej. Jest pismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, recenzowanym i indeksowanym w bazach bibliograficznych.

 Wersję pierwotną periodyku „Warszawskie Studia Teologiczne” stanowi wersja drukowana.Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close