facebook

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Collegium Joanneum

Ks. dr Marek Dobrzeniecki

 

 

 

 

ks. dr Marek DOBRZENIECKI

Kontakt mailowy

mdobrzeniecki@pwtw.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Analityczna filozofia religii, filozofia umysłu, relacja między nauką a wiarą, filozofia Wittgensteina

 

Prowadzone wykłady:

Seminarium magisterskie z filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Wykład z filozofii przyrody w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Wykład z logiki na studiach niestacjonarnych PWTW

Wykład z metafizyki i filozofii religii na studiach niestacjonarnych PWTW

Wykład z historii etyki na Podyplomowym Studium z Etyki dla Nauczycieli

Wykład z historii filozofii współczesnej na Podyplomowym Studium z Etyki dla Nauczycieli

Wykład z logiki i metodologii nauk na e-learningu

Wykład z epistemologii na e-learningu

Wykład z historii filozofii nowożytnej i współczesnej na e-learningu

Ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z etyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z metafizyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

Ćwiczenia z  historii filozofii nowożytnej i współczesnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym

 

Curriculum Vitae:

1999-2004 Studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończone zdobyciem stopnia magistra filozofii (na podstawie pracy: „Argumenty Wittgensteina za społecznym charakterem języka” napisanej pod opieką prof. dr hab. Macieja Maciejczaka)

2004-2009 Pobyt w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i jednoczesne studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończone zdobyciem stopnia magistra teologii (na postawie pracy: „Arnobiusz Młodszy: Exposintiunculae in Evangelium Iohannis Evangelistae, Matthaei et Lucae. Wstęp, tłumaczenie, komentarz” napisaną pod opieką ks. prof. dr hab. Krzysztofa Bardskiego).

2010-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Fryburskiego (Szwajcaria) zakończone zdobyciem tytułu doktora (na podstawie pracy: “Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” napisanej pod opieką prof. Gianfranco Soldatiego i prof. Jose Zalabardo).

2014 – Adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Z-ca redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”

 

Publikacje:

2017 „Problem zła w teologii współczesnej”, Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 „Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym”, Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2016

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno”, Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)”, Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188), 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” w: „Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada”, (red. J. Mach & A. Zbrzezny), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 59 – 70

 

Recenzje:

2016 „Recenzja: Adam Green & Eleonore Stump (eds.), Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Recenzja: Wiliam P.Alston, Illocutionary Acts & Sentence Meaning”, Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, 415-424

 

Konferencje:

2017 „Teizm sceptyczny Karla Rahnera”. Wykład wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji: „Czy teologia potrzebuje nawrócenia?” organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa 26-28 kwietnia.2017

2016 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Levinasa” wykład wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji “Epistemologia doświadczenia religijnego”, organizowanej przez Wykład Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-28 września 2016.

2016 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument” wykład wygłoszony na: International Conference Epistemology of Religious Beliefs, organizowanej przez International Centre for Formal Ontology, Warszawa, 20-21 września 2016.

2015-2016 (wraz z drem Franciszkiem Rakowskim) cykl wykładów „Etyka nauki” w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach Karol Wojtyła Fellowship.

 

ks. dr Marek DOBRZENIECKI

E-mail contact

mdobrzeniecki@pwtw.pl

 

Research interests:

Analytical philosophy of religion, Body-mind problem, Faith and reason relation, The philosophy of Wittgenstein

 

Courses taught:

Master seminary in Philosophy, Introduction to Philosophy of Nature, Introduction to Logic, Introduction to Methodology of Science, History of Modern and Contemporary Philosophy, History of Ethics, Introduction to Metaphysics, Introduction to Epistemology, Introduction to Philosophy of Religion

 

Education:

1999 – 2004 Studies at the Faculty of Philosophy at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw completed with the degree of Master in Philosophy (with the thesis “Wittgenstein’s Argumentation for Social Character of Language” written under the guidance of prof. Marek Maciejczak)

2004 – 2009 St. John the Baptist Seminary in Warsaw and studies at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw completed with the degree of Master in Theology (with the thesis: “Arnobius The Younger: Exposintiunculae in Evangelium Iohannis Evangelistae, Matthaei et Lucae. Introduction, Translation and Commentary” written under the guidance of fr. prof. Krzysztof Bardski)

2010 – 2014 doctoral studies in philosophy at the University of Fribourg in Switzerland completed with the PhD title in Philosophy (with the thesis: “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus” written under the guidance of prof. Gianfranco Soldati and reviewed by prof. Jose Zalabardo).

2014 – Assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Vice Editor in Chief of “Warsaw Theological Studies”

 

List of publications:

2017 „Problem zła w teologii współczesnej”, Teologia w Polsce 11 (2017), nr 2, 167-182

2016 „Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym”, Studia Philiosophiae Christianae 52 (2016), nr 2, 35-52

2016 “The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein’s Tractatus logico-philosophicus”, Peter Lang Editions, Frankfurt am Main 2016

2014  “Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno” [The New and Even Newer Atheism or It Is Difficult to Be a True Atheist], Warszawskie Studia Teologiczne 27 (2014), nr 2, 137-148

2004 „Znaczenie zdań języka religii: wiedza czy zaangażowanie? (na przykładzie analizy pojęcia zmartwychwstania)” [Meaning of religious language sentences: knowledge or commitment? (on the example of the analysis of the concept of resurrection)] in: Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), nr 4 (188); p. 37-47

2004 „Inspiracje husserlowską teorią świadomości w powieści Kosmos” [Inspirations by Husserl’s theory of consciousness in the novel Cosmos by W. Gombrowicz] in: Gdzie wschodzi Gombrowicz i kędy zapada [Where Gombrowicz rises and where he falls], (eds. J. Mach & A. Zbrzezny), Warszawa 2004: Faculty of Philosophy and Sociology of the University of Warsaw, p. 59 – 70

 

List of reviews:

2016 „Review of Adam Green and Eleonore Stump’s (eds.) Hidden Divinity and Religious Belief. New Perspectives”, Warszawskie Studia Teologiczne 29 (2016), nr 4, 211-217

2004 “Review of Wiliam P.Alston’s Illocutionary Acts & Sentence Meaning” in: Roczniki Filozoficzne 52 (2004), nr 1, p. 415-424

 

Speeches at scientific conferences:

2017 „Teizm sceptyczny Karla Rahnera”. Wykład wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji: „Czy teologia potrzebuje nawrócenia?” organizowanej przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Warszawa 26-28 kwietnia.2017

2016 “Niewspółmierność Drugiego a epistemologia autorytetu. Autorytet w filozofii Levinasa” [Disproportionateness of The Other and the epistemology of authority. Authority in philosophy of Levinas] at International Conference Epistemology of Religious Experience, organised by The Faculty of Philosophy and Sociology of University of Warsaw, Warsaw, 26-28 September

2016 “Is the fact that other people believe in God a reason to believe? Remarks on the consensus gentium argument” at International Conference Epistemology of Religious Beliefs, organised by International Centre for Formal Ontology, Warsaw, 20-21 September.

Polecamy

  • Bobolanum
  • Dziedziniec Dialogu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close